شرکت بـرسـاز رویـداد پـارس

بـرگـزار کننده نـمایـشـگـاه هـای تـخـصـصـی

داسـتان ما

شرکت برساز رویداد پارس به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران، نمایشگاه بین المللی مشهد ، نمایشگاه بین المللی اصفهان ونمایشگاه بین المللی شیراز فعالیت می نماید. این شرکت از جمله شرکتهای پیشرو در زمینه بکار گیری روش ها و تکنیک های جدید در پروسه مدیریت و برگزاری نمایشگاه تخصصی در کشور می باشد. عمده فعالیت های این مجموعه تا کنون بر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت غذا وماشین آلات مربوطه، صنعت دام وطیور، چاپ و بسته بندی و کشاورزی متمرکز بوده است.

نمایشگاه های برگزار شده توسط ما:

نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته آیفود مشهد