موقعیت نمایشگاه روی نقشه

محل برگزاری: اصفهان کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت