گالری تصاویر بیستمین دوره برگزاری نمایشگاه شــهـریــور مـاه 1401

نمایی از غرفه سازی ها

نگاهی به مشارکت کنندگان نمایشگاه

تصاویر مشارکت کنندگان و دام زنده در فضای باز نمایشگاه

نمایی از اهدای لوح یاد بود نمایشگاه به مشارکت کنندگان