گالری تصاویر بیستمین دوره برگزاری نمایشگاه __ شــهـریــور مـاه 1401

نمایی از غرفه سازی ها

نگاهی به افتتاحیه نمایشگاه

نگاهی به بازدید مقامات از نمایشگاه صنعت دام وطیور

نگاهی به مشارکت کنندگان سالن A

نگاهی به مشارکت کنندگان سالن B

نگاهی به مشارکت کنندگان سالن C

تصاویر مشارکت کنندگان و دام زنده در فضای باز نمایشگاه

نمایی از اهدای لوح یاد بود نمایشگاه به مشارکت کنندگان