قوانین و مقررات نمایشگاه

قوانین و مقررات شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور

مقررات عمومی حضور در نمایشگاه
تعاریف :
ستاد برگزاری: عبارتست از شرکت نمایشگاههاي بین المللی یا مجري برگزار کننده نمایشگاه که در قالب قراردادهاي مشخص با شرکت نمایشگاه بین المللی اقدام به برگزاري نمایشگاه می نمایند
نمایشگاه: کلیه نمایشگاهها، جشنواره ها و رویدادهایی که در محل نمایشگاههاي استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاههاي استان با نظارت شرکت نمایشگاه بین المللی استان یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه برگزار می گردد.
متقاضی: هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در “نمایشگاه” می نماید مشارکت کننده: هر متقاضی که اهلیت الز ام جهت حضور در نمایشگاه را کسب، و مراحل ثبت نام را گذرانده و تاییدیه ستاد برگزاري را کسب نموده است
بازدیدکننده: کلیه افرادي که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید می نمایند
غرفه دار: اعم از پرسنل مشارکت کنندگان یا افرادي که به هر نحو) فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده در غرفه مشغول به فعالیت هستند . حضور در هر نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه و مقرارت اختصاصی هر نمایشگاه مندرج در سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر
یا فرمهاي مربوط میباشد کلیه مشارکت کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و پرسنل مرتبط با مشارکت کنندگان که به هر نحو فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده در غرفه مشغول به فعالیت هستند موظف به اجراي مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستند. در صورت عدم رعایت هر یک ا ز مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه ستاد برگزاري می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه
معادل 10 %فضاي غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههاي استان براي یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید ماده 1(مشخصات غرفه ها)
1-1 غرفه ها در سالن سرپوشیده که در صورت لزوم و درخواست مشارکت کننده براي اجراي سازه که در فرم ثبت نام اعلام گردیده؛ مجهز به وسایل پیش ساخته که از استانداردهاي عرف نمایشگاهی تبعیت مینماید است و شامل پانل هاي جداکننده، کتیبه، صندلی، میز و روشنایی در حد معمول
نمایشگاهی میباشد .
2 – 1 تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به مسایل ایمنی و اجرایی تحت مقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازي ابلاغ می شود انجام گردد.
3 – 1 شرکت کنندگان حق هیچگونه تغییري در غرفه ها بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاري را ندارند .
ماده 2 (هزینه اجاره غرفه
1 – 2 بهاي هر متر مربع نمایشگاه شامل زمین و خدمات نمایشگاهی شامل دعوت از بازدیدکنندگان متخصص، کارت غرفهدار و لوح یادبود نمایشگاه میباشد .
تبصره: لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اساس درخواست به شرکت کنندگان تحویل خواهد شد.
2 – 2 به جمع کل اجاره بها غرفه ارزي و ریالی ، مبلغ % 9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
ماده 3 (ثبت نام)
1 – 3 متقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه براي ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اساس گروه کالایی مرتبط نسبت
به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند
2 – 3 اعلام آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت ، به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت نمایشگاه ها در پذیرش و یا رد درخواست
هاي رسیده اختیار تام دارد .
3 – 3 مشارکت کنندگان مجاز به واگذاري غرفه خود به دیگري اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر، تعویض غرفه و یا واگذاري محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است .
3-4 ارایه مدارک مستند در خصوص نوع فعالیت الزامی است. این مدارک عبارتند از: پروانه نشر، پروانه کسب، پروانه بهره برداري و یا مدارک ثبت شرکتهاي بازرگانی و تجاري از مراجع قانونی مرتبط، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهاي تولیدي – بازرگانی، معرفی نامه از اتحادیه هاي صنفی مرتبط،
مدارک مستند پیرامون تائیدیه هاي محصولات تولیدي یا وارداتی، تاییدیه محصول از سازمان غذا و دارو
5 – 3 رزرو اولیه غرفه در سالن ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت نمایشگاه ها نسبت به واگذاري غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود .
6 – 3 تخصیص و انتخاب مکان غرفه بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و سایر مسایل فنی، توسط ستاد برگزاري نمایشگاه انجام می گیرد. ستاد برگزاري نمایشگاه مجاز است نسبت به تغییر محل و متراژ غرفه و پالن اجرایی و راهروها بر اساس شرایط خاص هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت کننده حق
هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تغییر متراژ غرفه ها، قیمت غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و متراژ نهایی محاسبه خواهد شد .
7 – 3 در صورت بروز شرایط فورس ماژور و یا هر گونه شرایطی که عرفاً امکان برگزاري نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاري می تواند نسبت به تغییر زمان و مکان برگزاري نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین )ستاد برگزاري و مشارکت کنندگان( موظف به ایفاي تعهدات خود در زمان و مکان
جدید خواهند بود. چنانچه برگزاري نمایشگاه به هر نحو میسر نباشد، نمایشگاه لغو و مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد شد .
8 – 3 کلیه اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنماي ویژه نمایشگاه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه تغییر، مراتب باید کتبا ا علام گردد .
9 – 3 در خصوص مشارکت کنندگانی که پس از مهلت تعیین شده ) 15 روز پیش از زمان برگزاري نمایشگاه ( اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچگونه مسئولیتی در زمینه درج اطلاعات در کتاب راهنماي ویژه نمایشگاه متوجه ستاد برگزاري نمی باشد .
10 – 3 قوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها، از قوانین بین مالک و مستاجر تبعیت نمی کند .
ماده 4 (شرایط پرداخت)
1 – 4 متقاضیان موظفند حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام به واریز 30 %از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت تکمیل ثبت نام و رزرو نهایی آن نموده و فیش واریزي را براي ستاد برگزاري ارسال نمایند .
2 – 4 مبلغ کل قرارداد باید حداکثر سه هفته قبل از نمایشگاه مطابق تعرفه نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد.
در صورت عدم اجراي این ماده، ستاد برگزاري می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل10 %فضاي غرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاه هاي استان براي یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاري
میتواند کالا و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دلایلی بدهکار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننموده اند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید .
ماده 5 (انصراف مشارکت کننده)
در صورت درخواست انصراف از طرف مشارکت کننده تا 2 ماه مانده به زمان برگزاري نمایشگاه، کل وجه دریافتی مسترد خواهد شد. یک ماه مانده 50درصد مسترد می گردد و پس از این تاریخ هیچگونه وجهی به مشارکت کننده عودت نخواهد شد .
ماده 6 (موارد اجرایی)
1 – 6 سالنهاي نمایشگاه و غرفه ها، تحت پوشش بیمه آتش سوزي، انفجار و صاعقه میباشند. در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمه کالاهاي نمایشگاهی، مشارکت کنندگان میتوانند مستقیما اقدام نمایند .
2 – 6 مدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق قوانین مربوطه و عرف صنعت نمایشگاهی برخورد خواهد شد .
3 – 6 رعایت شئونات و ا خلاق اس لامی و حجاب کامل براي غرفه داران و بازدیدکنندگان الزامی است .
6-4 هرگونه عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوري ا سلامی ایران لطمه وارد سازد، در پرونده نمایشگاهی مشارکت کننده درج می گردد و ستاد برگزاري می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 50 %فضاي غرفه و نیز
ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههاي استان براي 5 دوره نمایشگاهی اقدام نماید .
5 – 6 مشارکت کنندگان باید در تهیه لیست کالاهاي ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشند. در صورت وقوع هرگونه پیشامدي تمام مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه مشارکت کننده خواهد بود .
6 – 6 نظافت فضاي عمومی به عهده مامورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد . غرفه داران باید در پایان هر روز زباله ها و ضایعات را در کیسه هاي پلاستیکی جمع نموده و جهت جمع آوري مامورین نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند .
7 – 6 غرفه ها دو یا سه روز قبل از زمان برگزاري نمایشگاه در اختیار مشارکت کنندگان قرار میگیرد .
8 – 6 مشارکت کنندگان موظفند طبق تاریخهاي ا علام شده و جدول زمان بندي نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور خود اقدام نمایند. حضور نماینده
مشارکت کننده در زمان تحویل غرفه و حداقل 48 ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروري است .
9 – 6 مشارکت کنندگان باید حداکثر تا 12 ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، مسئولیت حفظ کالاها و هزینه هاي انبارداري بر عهده مشارکت کننده میباش د
10 – 6 هر مشارکت کننده فقط مجاز به استفاده از فضاي مفید غرفه خود می باشد و به هیچ وجه نباید به حریم راهرو یا فضاي غرفه هاي دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهاي عمومی ایجاد نمای د
11 – 6 ارتفاع مجاز غرفه سازي و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکثر 5 / 3 متر می باشد و مشارکت کنندگان موظفند طرح غرفه سازي خود را حداقل 20 روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه به ستاد برگزاري ارسال نمایند .
12 – 6 غرفه هاي کمتر از 24 مترمربع مجاز به غرفه سازي نمی باشند .
13 – 6 مشارکت کنندگان موظفند صداي وسایل صوتی و تصویري مورد استفاده را در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوي موجب آزار بازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان نشود .
ماده 7 (مقررات حفاظتی و امنیتی)
بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقاي ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفادههاي احتمالی در زمان برگزاري نمایشگاه، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان و غرفه داران ابلاغ میگردد .
1 – 7 تعداد افراد حاضر در غرفه باید مطابق با بند 3 – 8 باشد. کلیه غرفه داران موظفند در زمان ورود و در ساعات کار نمایشگاه کارت شناسایی خود را بر روي سینه نصب کنند .
2 – 7 درب سالن ها هر روز 30 دقیقه قبل از آغاز به کار نمایشگاه براي مشارکت کنندگان باز می گردد ، لذا حضور غرفه داران در ساعت مقرر در محل غرفه ضروري است .
3 – 7 نگهداري چراغ هاي بدون حفاظ، وسایل شعله زا، مواد نفتی و سایر مواد قابل اشتعال در داخل غرفه ها و سالن نمایشگاه ممنوع است. مشارکت کنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال براي نمایش کالاهاي خود نیازمندند باید قبلا هماهنگی هاي لازم را با ستاد برگزاري
نمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام نمایند .
4 – 7 با توجه به اینکه برق سالنها در پایان هر روز قطع میگردد، لازم است غرفه داران نسبت به خاموش بودن کلیه وسایل برقی خود قبل از خروج از سالن ها اطمینان حاصل نمایند .
5-7 خروج هرگونه کالا پس از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کالا و تایید کتبی مدیر اجرایی نمایشگاه می باشد .
6 – 7 مسئولیت حفظ اموال و نگهداري کالاها از هنگام ورود کالاها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشارکت کنندگان و پس از پایان ساعت کار و پلمپ سالن ها به عهده ستاد برگزاري می باشد .
ماده 8 (شرایط و تعرفه های واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین)
1 – 8 براي ورود غرفه داران به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه، کارت هاي مخصوصی صادر و بطور رایگان به آنان واگذار می شود تعداد کارت هاي مزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکر شده مقدور نخواهد بو د
2 – 8 کارت هاي شناسایی یک ساعت پس از برگزاري مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاري به غرفه داران تحویل می گردد
3 – 8 توزیع کارت هاي شناسایی و بازدید، بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر می باشد :
ماده 9 (قوانین مربوط به عرضه و نمایش کالاها در نمایشگاه)
1 – 9 رعایت کلیه نکات ایمنی و اقدامات احتیاطی توسط مشارکت کنندگان ضروري است و ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث یا
خسارات احتمالی نخواهد داشت .
2 – 9 غرفه داران مجاز به ارائه کالا و خدمات که در خارج از چهارچوب فعالیت هاي خود و موضوع نمایشگاه است؛ نمی باشند .
3 – 9 متقاضیان می توانند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کاالایی خود در سالن هایی که جهت همان گروه کالایی مشخص شده، درخواست غرفه نمایند .
ماده 10 (فعالیتهای تبلیغی مشارکت کنندگان)
1 – 10 مشارکت کنندگان مجاز به تبلیغ براي کالا و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کالا و خدمات مشابه سایرین نیستند. در صورت ادعاي احتمالی ذینفعان در این خصوص، ستاد برگزاري می تواند نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نمای د
2 – 10 مشارکت کنندگان موظف به رعایت حقوق مالکیت معنوي در تبلیغات و مطالب ارائه شده در غرفه ها هستند. در صورت ادعاي احتمالی ذینفعان در این خصوص، ستاد برگزاري می تواند نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نمای د
3 – 10 پرچم ها، علامات، بنر هاي تبلیغاتی، تابلوها و نوشته هاي مربوط به مشارکتکنندگانبایددرمحدوده محل غرفه آنها نصب شود. نصب اینعلائم یا پرچم ها در مسیرهاي اصلی، فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهاي مشرف به نمایشگاه ممنوع است.
4 – 10 برگزاري همایش، کارگاه آموزشی، قرعه کشی و هرگونه مراسم جنبی در غرفه ها یا سالنها منوط به اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاري است. ستادبرگزاري در خصوص تامین فضا، امکانات سخت افزاري، نرم افزاري، دعوت از مدعوین، ادعاهاي احتمالی ذینفعان و سایر موارد مسئولیتی نخواهد داشت .
ماده 11 (تبلیغات نمایشگاه ها)
1 – 11 تبلیغات عمومی که توسط شرکت نمایشگاه هاي استان و یا ستاد برگزاري نمایشگاه براي نمایشگاه هاي تخصصی انجام می شود به شرح ذیلمی باشد. تشخیص انجام هر یک از موارد ذیل یا تبدیل آنها، طبق عرف نمایشگاهها و با در نظر گرفتن موارد فنی و تخصصی بر عهده ستاد برگزاري نمایشگاه خواهد بود : درج خبر یا لوگو یا پوستر یا رپرتاژ خبري نمایشگاه در روزنامه هاي ملی یا استانی یا نشریات تخصصی یا فضاي مجازي . نصب بنر یا بیلبورد در سطح شهر یا شهرکهاي صنعتی استان یا شهرستانهاي تابعه استان . درج مصاحبه با حامیان مادي یا معنوي نمایشگاه، افراد تاثیرگذار داخلی یا خارجی یا مدیران دستگاههاي ذیربط در رسانه هاي صوتی یا تصویري استانی یا ملی یا فضاي مجازي . چاپ و توزیع پوستر، کارت دعوت مدعوین، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهاي تبلیغاتی در بین مراجع عمومی و تخصصی ذیربط.
2 – 11 استفاده از نام، لوگو، پوستر و سایر موارد تبلیغی نمایشگاه منوط به توافق با ستاد برگزاري نمایشگاه و اخذ مجوز کتبی است .
3 – 11 مشارکت کنندگان می توانند جهت دریافت کارت هاي دعوت، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهاي تبلیغاتی نمایشگاه حداقل 30 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به ستاد برگزاري مراجعه نمایند.