تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی اصفهان
ساعت بازدید
ساعت 15الی 21
تاریخ برگزاری
1 الی 4 شهریور ماه