تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی اصفهان
ساعت بازدید
ساعت 11 الی 19
تاریخ برگزاری
18 الی 21 خرداد