محل برگزاری: اصفهان کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت