اعلام انصراف و عودت هزینه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول 1 صورت خواهد گرفت.

جدول 1- شرایط عودت وجه هنگام انصراف

ردیف زمان انصراف درصد کسر از کل مبلغ غرفه
1 تا 90 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 30%
2 89 روز تا 50 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 50%
3 49 روز تا 30 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 70%
4 29 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به بعد 100%